Misja i wizja szkoły

Nasza szkoła stwarza warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju ucznia. Wspieramy ucznia w procesie nabywania wiedzy, umiejętności, nawyków i postaw. Zapewniamy przygotowanie do kontynuacji nauki i życia zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.

Nasze priorytety:
- W szkole panuje życzliwa atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku i tolerancji.
- Kompetentna kadra dba o wysoki poziom kształcenia i wychowania.
- Każdy uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.
- Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.
- Przygotowujemy uczniów do życia w nowoczesnym społeczeństwie europejskim.
- Uczymy młodzież szacunku dla tradycji, kultury, historii naszej ojczyzny.
- Rodzice aktywnie uczestniczą w działaniach szkoły i procesie wychowawczym.

Wartości, którymi się kierujemy:
- Tolerancja
- Otwartość
- Prawda i uczciwość
- Sprawiedliwość
- Patriotyzm

Nasza szkoła jest miejscem, w którym każdy czuje się potrzebny i doceniany, a zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają odnieść życiowy sukces. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 377 w Warszawie to człowiek, który posiada następujące umiejętności:
- przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie i podjęte decyzje,
- twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętność negocjowania, pozytywne relacje z otoczeniem,
- współdziałanie w zespole,
- działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm i zasad społecznych,
- poprawne posługiwanie się językiem polskim,
- sprawne posługiwanie się językiem obcym,
- rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień,
- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
- więź z tradycją, historią i kulturą narodu.