Informacje dotyczące ubezpieczenia NNW

 

Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy z rodziców i opiekunów organizuje we władnym zakresie.